Algemene verkoopvoorwaaren

Météorage AVV

 

 

 

1 Algemene voorwaarden

1.1 Météorage S.A.S., ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Pau B 339 528 218, met zetel in Hélioparc 64053 Pau Cedex 9, Frankrijk, verkoopt producten en diensten op het vlak van blikseminformatie.

1.2   Behoudens bijzondere schriftelijke toezegging van Météorage valt elke verkoop van producten en diensten onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de KLANT (natuurlijke of rechtspersoon).

1.3   Geen enkele voorwaarde of clausule op de documenten van de klant (correspondentie of bestelbon) die strijdig is met deze voorwaarden, kan aan Météorage worden tegengeworpen.

1.4   Onder het woord product worden alle producten en diensten begrepen die door Météorage worden verstrekt.

 

2. Bestellingen

2.1   Elk product dat door een KLANT wordt gevraagd moet het voorwerp uitmaken van een papieren of elektronische bestelbon aan Météorage. Météorage behoudt zich het recht voor om elke bestelling te aanvaarden of te weigeren. Een bestelling wordt pas als geldig beschouwd na schriftelijke bevestiging door Météorage.

2.2 Météorage behoudt zich het recht voor om elk product of elke dienst in haar aanbod afhankelijk van de evolutie van haar marketingbeleid of haar productiemiddelen te verwijderen, te wijzigen of te vervangen.

2.3  Voor diensten met abonnement bedraagt de minimale looptijd een jaar, behalve in bijzondere gevallen die schriftelijk door Météorage zijn bevestigd. Die diensten zijn jaarlijks verlengbaar op hun vervaldag.

2.4   Er kan een contract worden afgesloten om bijzondere technische, contractuele en financiële voorwaarden vast te leggen. Dat vormt dan een voorafgaande voorwaarde voor de bevestiging van een bestelling.

 

3. Prijs

De prijs van de producten en diensten wordt vermeld in euro excl. btw. Behoudens andere bepalingen die schriftelijk door Météorage zijn bevestigd, zijn de toe te passen tariefvoorwaarden en prijzen diegene die van kracht zijn in de catalogus van Météorage op het ogenblijk dat de bestelling wordt genoteerd. Météorage behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar tariefvoorwaarden te wijzigen.

Voor abonnementen wordt de prijs, tenzij bijzondere voorwaarden of andere contractuele bepalingen gelden, elk jaar herzien op de datum van de verlenging van het abonnement. Een tariefverhoging mag niet meer bedragen dan de toepassing van de volgende formule:

P = P° x (0,20 + 0,80 (Sy/Sy°))

P0= basisprijs P= aangepaste prijs SY = Franse Syntec-index

 

4. Levering

4.1  Météorage bepaalt de leveringswijze en vermeldt die in de orderbevestiging. De leveringen kunnen hetzij digitaal gebeuren (op USB-stick, cd, online of via mail), hetzij op papier.

4.2    Voor producten die specifiek te installeren zijn (zoals het Observation-programma), staat Météorage in voor de technische bijstand die bij de opname van de bestelling is overeengekomen.

4.3  Météorage verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de KLANT te beleveren binnen de standaardtermijnen die in haar catalogus staan opgegeven. Die termijnen worden echter enkel ter inlichting gegeven en kunnen mogelijk worden gewijzigd bij de orderbevestiging. Météorage verbindt zich alleen tot termijnen die schriftelijk zijn bevestigd in de orderbevestiging. Een vertraging op die termijnen geeft de klant niet het recht om een levering gedeeltelijk of volledig te weigeren. Voor een laattijdige levering kan geen enkele vergoeding worden gevorderd.

4.4  Tenzij anders bepaald factureert Météorage aan de KLANT op het ogenblik van de verzending van de producten of bij de installatie van de diensten.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1  De betalingen zijn verschuldigd 30 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij Météorage schriftelijk bijzondere voorwaarden heeft vastgelegd. De betalingsvoorwaarden staan vermeld in de orderbevestiging. Alle facturen zijn te betalen zonder disconto noch korting.

5.2  Voor diensten met abonnement is de betaling verschuldigd aan het begin van de periode (voorafgaand), 30 dagen na de factuurdatum. Voor nieuwe abonnementen wordt de factuur opgemaakt bij de installatie van de diensten en voor verlengingen op de vervaldatum. Indien de betaling niet effectief is gebeurd binnen 30 dagen, behoudt Météorage zich, behoudens bijzondere voorwaarden, het recht voor om de levering van de dienst in kwestie op te schorten.

5.3 Elke laattijdige betaling geeft aanleiding tot betaling van nalatigheidsinteresten tegen een rentevoet van anderhalf procent (1,5%) per maand.

5.4  Elke niet-betaling door de KLANT binnen de termijnen kan ertoe leiden dat Météorage de levering van elke andere bestelling van de KLANT opschort of elke nieuwe bestelling weigert.

 

6. Stopzetting van abonnement

Tenzij contractueel anders bepaald kunnen de KLANT en Météorage van rechtswege het abonnement stopzetten na kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbericht en met naleving van een opzegtermijn van drie maanden voor de vervaldag.

 

7. Rechten en belastingen

De KLANT verbindt zich ertoe alle aan zijn bestelling verbonden belastingen, douanerechten en taksen te betalen.

8. Aansprakelijkheid

8.1  Météorage verbindt zich ertoe om met de nodige zorg de producten en diensten aan de KLANT te leveren volgens de geldende specificaties. Maar de verplichting en de aansprakelijkheid van Météorage blijven ten hoogste beperkt tot de vervanging van een gebrekkig product.

8.2  De garantie die Météorage geeft, is beperkt tot de verplichting van artikel 8.1 en sluit elke andere uitdrukkelijke of impliciete, wettelijke of andere garantie uit met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid van de producten en diensten voor elk specifiek gebruik.

8.3  In geen geval kunnen de financiële verplichtingen van Météorage en in het bijzonder diegene die voortvloeien uit het inroepen van haar aansprakelijkheid voor een bestelling meer bedragen dan vijftig procent van het bedrag exclusief btw van de sommen die Météorage heeft ontvangen voor de bestelling in kwestie.

8.4  Météorage kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de KLANT of welke derde ook voor ongeacht welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is veroorzaakt bij de uitvoering van de bestelling.

8.5   Météorage kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke rechtstreekse of onrechtstreekse en/of immateriële schade ook, zoals winstderving, productieverlies, exploitatieverlies, ontzegging van recht of dienstonderbreking, die de KLANT oploopt.

8.6 Météorage wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten door de klant of ongeacht welke derde.

8.7  Omdat de nauwkeurigheid van de locatie van de inslagen en de doeltreffendheid van de detectie afhangen van het geïnstalleerde netwerk, kan Météorage niet aansprakelijk worden gesteld voor die beperkingen. Météorage stelt alles in het werk om een state-of-the-art netwerk ter beschikking te stellen op het vlak van detectie van blikseminslagen in de bodem.

8.8  Météorage verbindt zich ertoe om binnen haar mogelijkheden alle maatregelen te nemen om een permanente dienstverlening te verzekeren. Maar zij behoudt zich een onbeschikbaarheidsmarge voor van 2% van de tijd (dus acht dagen per jaar) die geen aanleiding kan geven tot enige klacht of korting. Die marge dekt meer bepaald de onderhoudsinterventies. Zodra Météorage een dienstonderbreking vaststelt, wat ook de oorzaak ervan is, zal ze haar best doen om de KLANT met alle redelijke middelen te waarschuwen en hem te informeren over de vermoedelijke duur van de onderbreking.

8.9  Météorage neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich wat betreft de werking van de telecommunicatienetwerken die eventueel worden gebruikt om gegevens door te sturen en van de eindapparatuur die op de site van de eindklant wordt gebruikt.

8.10  Météorage biedt geen enkele uitdrukkelijke noch impliciete garantie wat betreft de geschiktheid van de diensten die het voorwerp uitmaken van dit contract om de doelstellingen te halen die de KLANT zich heeft gesteld. Zij verbindt zich binnen de grenzen van de bepalingen hierboven voor de inzetting van de beschreven middelen, maar niet voor de resultaten die de KLANT als gevolg ervan heeft behaald.

8.11    De KLANT erkent van METEORAGE voldoende informatie te hebben ontvangen over de middelen en over het fenomeen onweer zelf om zelf te kunnen oordelen over de eventuele risico's die worden gelopen in zijn bedrijf en in de uitoefening van zijn burgerlijke aansprakelijkheid, rekening houdend met het onvoorspelbare karakter van bliksem.

 

9. Eigendom

9.1 De afstand aan de eindklant van het gebruiksrecht voor de gegevens en programma's geldt voor uniek gebruik met uitsluiting van elke verspreiding of duplicatie in welke vorm ook, ook binnen de interne entiteiten van de klant. Météorage behoudt hoe dan ook de intellectuele en industriële eigendom van haar gegevens en haar softwareprogramma's.

9.2 Météorage behoudt zich de eigendom van de producten voor tot de volledige betaling van de prijs ervan.

 

10. Klacht

De KLANT moet elke klacht betreffende het aantal of de kwaliteit van de geleverde producten kenbaar maken binnen 10 kalenderdagen vanaf de datum van verzending door Météorage. Hij moet dat doen per aangetekende brief met opgave van de redenen van de weigering.

 

11. Overmacht

Météorage kan niet worden gezien als tekortkomend aan zijn contractuele verplichtingen als die tekortkomingen te wijten zijn aan een geval van overmacht. Wordt als geval van overmacht gezien, elke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Météorage valt, wat ook de aard ervan is, zoals natuurrampen, slechte weersomstandigheden, brand, collectieve arbeidsconflicten, stakingen, sabotage, embargo, verstoring van transport- of communicatiemiddelen, handelingen uitgaand van burgerlijke of militaire overheden, oorlog enz. Indien een dergelijke gebeurtenis zich zou voordoen, brengt Météorage de KLANT hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De termijnen voor de uitvoering van de dienstverlening van Météorage zouden dan met de duur van de gebeurtenis worden verlengd.

 

12. Toepasselijke wet en toekenning van bevoegdheden

Deze voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd volgens de Franse wetgeving. Elke betwisting betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van PAU- 64 – Frankrijk.